گازش بده!

In California, you can get a ticket if you’re driving too slow

شما برای آرام رانندگی کردن در کالیفرنیا جریمه میشوید

کی پنیر منو دزدید؟

Italy’s highest court has ruled that stealing small amounts of food to stave off hunger is not a crime

دادگاه عالی ایتالیا قانونی را تصویب کرده است که دزدیدن مقدار کمی غذا برای جلوگیری از گرسنگی جرم نیست

دست و دلبازی ممنوع!

Tourists visiting Iceland know that tipping at a restaurant is considered an insult

توریست هایی که از ایسلند بازدید میکنند باید بدانند که انعام دادن در رستوران توهین محسوب میشود

ببخشید!

It is very common to use apology in Canada. In 2009, a law was passed under the Apology Act

استفاده از واژه های عذرخواهی در کانادا بسیار معمول است بطوریکه در سال 2009 قانونی تحت عنوان قانون عذرخواهی تصویب شد

شما مرخصید!

The Swedish government says that parents of both sexes are entitled to 480 days (16 months) of paid parental leave at about 80% of their salary

در کشور سوئد 480 روز (16 ماه) مرخصی زایمان با حقوق (80 درصد از حقوق) به هر دو والدین تعلق میگیرد

دسته گل به آب ندید!

When you want to buy a flower for someone in Russia you have to pay attention to its number. The number of flowers you donate should not be the even. Bouquets with the odd number bought for the funeral

وقتی در روسیه می خواهید برای شخصی گل بخرید باید به تعداد آن توجه کنید. تعداد گلهایی که هدیه می دهید نباید فرد باشد. دسته گل با تعداد فرد را برای مراسم عزاداری خریداری می کنند

مراقب باشید چپ نکنید!

The left hand is considered to be unclean in India, as it’s used to perform matters associated with going to the bathroom. Therefore, you should avoid your left hand coming into contact with food or any objects that you pass to people

هندی ها اعتقاد دارند دست چپ کثیف است (زیرا برای بهداشت شخصی از این دست استفاده می شود) و باید از دست راستشان برای کارهای دیگر مانند دست دادن با یکدیگر و برداشتن یک وسیله استفاده کنند بنابراین اگر به هندوستان رفتید سعی کنید از این دست استفاده نکنید

دست از سرم بردار!

In Thailand, the head is considered sacred and the cleanest part of the body, so it’s deemed offensive to touch people’s heads or hair

در تایلند شما نمی توانید سر کسی را لمس کنید زیرا مردم تایلند اعتقاد دارند سر محل قرارگیری روح انسان است و پاک ترین و مقدس ترین بخش بدن است. بنابراین این حرکت در تایلند توهین آمیز محسوب میشود

زبان درازی کنید!

Sticking out one’s tongue is a sign of respect or agreement and was often used as a greeting in traditional Tibetan culture. According to Tibetan folklore, a cruel ninth-century Tibetan king had a black tongue, so people stick out their tongues to show that they are not like him (and aren’t his reincarnation)

در تبت نشان دادن زبان برای ابراز احترام و همینطور برای سلام کردن استفاده می شود. گفته می شود، ریشه ی این سنت به این اعتقاد برمی گردد که پادشاهی سنگدل در قرن نهم در تبت زبانی سیاه رنگ داشته است. بنابراین تبتی ها زبان خود را نشان می دهند تا بگویند که : ما جزء نوادگان او نیستیم