سرمایه گذاری استرالیا

ویزای سرمایه گذاری ایالتی استرالیا اقامت موقت – ساب کلاس ۱۸۸

این ویزا به متقاضی این اجازه را می‌دهد که به مدت 4 سال بعد از صدور ویزا در استرالیا زندگی کنند که قابلیت افزودن دو سال دیگر به این مدت نیز وجود دارد. همانطور که از نام این ویزا مشخص است متقاضی بایستی ابتدا تاییدیه یکی از ایالت های استرالیا را گرفته و بایستی از طریق یکی از ایالت های این کشور اقدام کند. اگر متقاضی ویزا 188 در طول پروسه ی ۴ ساله خود قادر به انجام کلیه تعهدات خود نباشد امکان تمدید ویزا برای وی به مدت ۲ سال می باشد وبه سه زیر گروه زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

1- ویزای کارآفرینی   (Business Innovation Stream)

2- ویزای سرمایه گذاری معمولی  (Investor Stream)

3- ویزای سرمایه گذاری ویژه (Significant Investor Stream)

1- شرایط  ویزای کارآفرینی   (Business Innovation Stream)

سن: برای ویزای کارآفرینی و ویزای سرمایه گذاری معمولی باید کمتر از ۵۵ سال داشته باشید. البته در حال حاضر برخی ایالت‌های استرالیا در موارد زیادی افراد بالای ۵۵ سال را نیز قبول می‌کنند.

سرمایه و دارایی: حداقل دارایی شما و همسرتان برای ویزای کارآفرینی باید حداقل ۸۰۰ هزار دلار استرالیا (شامل اموال منقول و غیر منقول) و قابل انتقال به این کشور در مدت حداکثر ۲ سال پس از اخذ ویزا باشد.

این سرمایه و دارایی باید از طریق قانونی کسب شده باشند که اثبات آن از طریق مدارک و استناد قابل پیگیری میباشد.

امتیازبندی: ویزای کارآفرینی استرالیا نیز امتیاز بندی لازم دارد و فرد بایستی ۶۵ امتیاز کسب کند.

هزینه صدور ویزا: دولت استرالیا بابت ویزای کسب و کار مبلغ 4985 دلار استرالیا برای کارآفرین، 2495 دلار استرالیا برای همسر و 1245دلار استرالیا برای فرزندان زیر 18 سال متقاضی دریافت می کند.

مدت زمان ویزا: این ویزا از زمانی که اعطا می‌شود به مدت ۴ سال و ۳ ماه اعتبار دارد. البته در صورتی که درخواست شما برای اخذ ویزا قبل از تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۵ ثبت شده باشد مدت این اقامت ۴ سال است.

طول مدت انجام پروسه اخذ ویزا: باتوجه به بررسی مدت زمان استانداردی برای این ویزا مشخص نشده است.

سطح دانش زبان انگلیسی : در این روش بر خلاف ویزاهای مهارتی، داشتن نمره زبان شرط نیست. ولی در صورتیکه شما متأهل باشید و شما یا همسر یا فرزندان بالای ۱۸ سالتان تا قبل از اینکه ویزای شما صادر شود نتوانند حداقل آیلتس 4.5 ( هیچ مهارتی نباید کمتر از 4 باشد) در امتحان آیلتس بیاورند باید هزینه ای اضافه بر هزینه صدور ویزا پرداخت نمایند که در ازای پرداخت این هزینه معادل ۵۱۰ ساعت کلاس زبان رایگان برای فرد پس از ورود به استرالیا در نظر گرفته خواهد شد:

متقاضی اصلی: 9755 دلار استرالیا

همسر و فرزندان بالای 18 سال: 4890 دلار استرالیا

2- شرایط ویزای سرمایه گذاری معمولی  ((Investor Stream

سن: برای ویزای کارآفرینی و ویزای سرمایه گذاری معمولی باید کمتر از ۵۵ سال داشته باشید. البته در حال حاضر برخی ایالت‌های استرالیا در موارد زیادی افراد بالای ۵۵ سال را نیز قبول می‌کنند.

سرمایه و دارایی: حداقل دارایی شما و همسرتان برای ویزای کارآفرینی باید حداقل 2.25 میلیون دلار استرالیا (شامل اموال منقول و غیر منقول) و قابل انتقال به این کشور در مدت حداکثر ۲ سال پس از اخذ ویزا باشد.

این سرمایه و دارایی باید از طریق قانونی کسب شده باشند که اثبات آن از طریق مدارک و استناد قابل پیگیری میباشد.

میزان مبلغ سرمایه گذاری: باید برای سرمایه گذاری حداقل ۱.۵ میلیون دلار در یکی از ایالت‌ها و با صلاحدید آن ایالت متعهد شوید.

امتیازبندی: ویزای کارآفرینی استرالیا نیز امتیاز بندی لازم دارد و فرد بایستی ۶۵ امتیاز کسب کند.

هزینه صدور ویزا: دولت استرالیا بابت ویزای کسب و کار مبلغ 4985 دلار استرالیا برای سرمایه گذار، 2495 دلار استرالیا برای همسر و 1245دلار استرالیا برای فرزندان زیر 18 سال متقاضی دریافت می کند.

مدت زمان ویزا: این ویزا از زمانی که اعطا می‌شود به مدت ۴ سال و ۳ ماه اعتبار دارد. البته در صورتی که درخواست شما برای اخذ ویزا قبل از تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۵ ثبت شده باشد مدت این اقامت ۴ سال است.

طول مدت انجام پروسه اخذ ویزا: باتوجه به بررسی مدت زمان استانداردی برای این ویزا مشخص نشده است.

سطح دانش زبان انگلیسی : در این روش بر خلاف ویزاهای مهارتی، داشتن نمره زبان شرط نیست. ولی در صورتیکه شما متأهل باشید و شما یا همسر یا فرزندان بالای ۱۸ سالتان تا قبل از اینکه ویزای شما صادر شود نتوانند حداقل آیلتس 4.5 ( هیچ مهارتی نباید کمتر از 4 باشد) در امتحان آیلتس بیاورند باید هزینه ای اضافه بر هزینه صدور ویزا پرداخت نمایند که در ازای پرداخت این هزینه معادل ۵۱۰ ساعت کلاس زبان رایگان برای فرد پس از ورود به استرالیا در نظر گرفته خواهد شد:

متقاضی اصلی: 9755 دلار استرالیا

همسر و فرزندان بالای 18 سال: 4890 دلار استرالیا

3- شرایط ویزای سرمایه گذاری ویژه ((Significant Investor Stream

سن: برای ویزای کارآفرینی و ویزای سرمایه گذاری معمولی باید کمتر از ۵۵ سال داشته باشید. البته در حال حاضر برخی ایالت‌های استرالیا در موارد زیادی افراد بالای ۵۵ سال را نیز قبول می‌کنند.

سرمایه و دارایی: حداقل دارایی شما و همسرتان برای ویزای کارآفرینی باید حداقل 5 میلیون دلار استرالیا (شامل اموال منقول و غیر منقول) و قابل انتقال به این کشور در مدت حداکثر ۲ سال پس از اخذ ویزا باشد.

این سرمایه و دارایی باید از طریق قانونی کسب شده باشند که اثبات آن از طریق مدارک و استناد قابل پیگیری میباشد.

میزان مبلغ سرمایه گذاری: باید برای سرمایه گذاری حداقل 5 میلیون دلار در یکی از ایالت‌ها و با صلاحدید آن ایالت متعهد شوید.

امتیازبندی: ویزای کارآفرینی استرالیا نیز امتیاز بندی لازم دارد و فرد بایستی ۶۵ امتیاز کسب کند.

هزینه صدور ویزا: دولت استرالیا بابت ویزای کسب و کار مبلغ 7310 دلار استرالیا برای سرمایه گذار، 3655 دلار استرالیا برای همسر و 1830دلار استرالیا برای فرزندان زیر 18 سال متقاضی دریافت می کند.

مدت زمان ویزا: این ویزا از زمانی که اعطا می‌شود به مدت ۴ سال و ۳ ماه اعتبار دارد. البته در صورتی که درخواست شما برای اخذ ویزا قبل از تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۵ ثبت شده باشد مدت این اقامت ۴ سال است.

طول مدت انجام پروسه اخذ ویزا: باتوجه به متفاوت بودن شرایط هر پرونده مدت زمان استانداردی برای این ویزا مشخص نشده است.

سطح دانش زبان انگلیسی : در این روش بر خلاف ویزاهای مهارتی، داشتن نمره زبان شرط نیست. ولی در صورتیکه شما متأهل باشید و شما یا همسر یا فرزندان بالای ۱۸ سالتان تا قبل از اینکه ویزای شما صادر شود نتوانند حداقل آیلتس 4.5 ( هیچ مهارتی نباید کمتر از 4 باشد) در امتحان آیلتس بیاورند باید هزینه ای اضافه بر هزینه صدور ویزا پرداخت نمایند که در ازای پرداخت این هزینه معادل ۵۱۰ ساعت کلاس زبان رایگان برای فرد پس از ورود به استرالیا در نظر گرفته خواهد شد:

متقاضی اصلی: 9755 دلار استرالیا

همسر و فرزندان بالای 18 سال: 4890 دلار استرالیا